FAQ - Často kladené dotazy k zákonu č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě

Nemůžete najít odpověď na svůj dotaz?

Napište nám svou otázku do pole na konci této stránky.
Naši experti Vám ochotně poradí!

Základní hodnocení rizik ekologické újmy

Odpovídající část formuláře pro základní hodnocení rizika ekologické újmy: Část A Bod 3

Pokud provozuji v jednom místě více provozních činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., musím provádět základní hodnocení rizika ekologické újmy pro každou z těchto činností zvlášť?

Ano, základní hodnocení rizika ekologické újmy se provádí pro každou provozní činnost zvlášť. Provozujete-li vícero z činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., je nutné zpracovat samostatné hodnocení pro každou z těchto činností. Výjimkou je, pokud činnosti spadají pod činnost 1 - Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., v takovém případě se dělá jedno hodnocení souhrnně pro všechny činnosti, které jsou předmětem vydaného integrovaného povolení.

Odpovídající část formuláře pro základní hodnocení rizika ekologické újmy: Část B Bod 5, 6

Je pro dosažení hraničního množství látek v bodech č. 5 a 6 rozhodující aktuální množství látek umístěných v areálu?

Ne, na aktuálním množství látek v místě provozní činnosti nezáleží. Rozhodující je maximální projektované množství.

Odpovídající část formuláře pro základní hodnocení rizika ekologické újmy: Část A Bod 3

Provozuji zařízení, na které je vydáno integrované povolení podle zákona č. 76/2001 Sb. Vydané integrované povolení zahrnuje více činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb. Navíc provozuji na témže zařízení (v tomtéž areálu) činnost, která je v seznamu činností přílohy č. 1 zákona č. 167/2008 Sb. uvedena, ale vydané integrované povolení se na ni nevztahuje. Mohu zpracovat pouze jediné základní hodnocení rizika ekologické újmy, které zahrnuje všechny činnosti?

Ne. Základní hodnocení se provádí zvlášť pro každou činnost a zvlášť pro každé zařízení. V tomto konkrétním případě je potřeba vypracovat dvě základní hodnocení rizika ekologické újmy - jedno souhrnně pro činnosti uvedené ve vydaném integrovaném povolení, druhé pro samostatnou činnost, která není v integrovaném povolení zahrnuta.

Odpovídající část formuláře pro základní hodnocení rizika ekologické újmy: Část A Bod 1

V areálu se nachází vícero společnosti, které využívají některá zařízení společně. Je možné vypracovat jediné společné hodnocení rizika ekologické újmy?

Ne, hodnocení rizika ekologické újmy provádí každý provozovatel zvlášť.

Odpovídající část formuláře pro základní hodnocení rizika ekologické újmy: Část A Bod 4

Provozujeme činnost č. 11 podle přílohy č. 1 zákona č. 167/2008 Sb. (Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě). Jakým způsobem určit vzdálenost místa provozní činnosti od chráněných oblastí, když se jedná o mobilní zařízení (cisterny, apod.)?

Hodnocení rizik se neprovádí pro mobilní zařízení, u nichž není možné stanovit přesné místo provozní činnosti. V případě provozní činnosti č. 11 (stejně jako u činnosti č. 13 - Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku), se hodnocení provádí pro místo dočasného skladování, nakládky, nebo vykládky během přepravy, tedy pro místa, kde může potenciálně dojít ke vzniku ekologické újmy a nejsou regulována dalšími právními předpisy (ADR, RID, apod.)

Odpovídající část formuláře pro základní hodnocení rizika ekologické újmy: Část A Bod 3

Je nutné provádět hodnocení rizika ekologické újmy i pro dočasné činnosti (například pro stavební činnost, při které je nakládáno s nebezpečnými látkami)?

Ano, hodnocení rizika ekologické újmy se zpracovává pro činnosti prováděné příležitostně, dočasně nebo kontinuálně.

Odpovídající část formuláře pro základní hodnocení rizika ekologické újmy: Část A Bod 4

Co je míněno místem provozní činnosti? (areál podniku je rozlehlý a nachází se v něm několik skladů chemických látek, čerpací stanice vzdálená několik stovek metrů, apod.)

Pokud jsou všechna zařízení uvedena v jednom havarijním plánu nebo kolaudačním rozhodnutí nebo integrovaném povolení, provádí se jedno hodnocení rizik pro všechna uvedená zařízení.

Výjimky z povinnosti finančního zajištění proti možnosti vzniku ekologické újmy (a potažmo i z povinnosti zpracování podrobného hodnocení rizika ekologické újmy)

Co je považováno za zahájení činností potřebných k získání certifikace podle ČSN EN ISO 14000 nebo k zaregistrování do programu EMAS?

Podle metodického pokynu ministerstva životního prostředí se za zahájení činnosti potřebné k registraci v Programu EMAS, resp. k certifikaci podle norem ČSN EN ISO 14000 považuje, pokud provozovatel provedl úvodní environmentální přezkoumání, přijal envrionmentální politiku a dosáhne registrace nebo certifikace do jednoho roku ode dne, který určil za datum prokazatelného zahájení činnosti k registraci nebo certifikaci. Aby bylo možné uplatnit výjimku, tedy osvobození od nutnosti finančního zajištění (a tudíž i provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy), je nutné, aby se systém environmentálního řízení výslovně vztahoval na dotčené provozované činnosti.