Informační zdroje - kde najít další informace k zákonu č. 167/2008 Sb. a k hodnocení rizika ekologické újmy?

Státní správa

Ministerstvo Životního prostředí – Ekologická újma

http://www.mzp.cz/cz/ekologicka_ujma

Na stránkách Ministerstva Životního Prostředí můžete kromě obecných informací o zákonu o ekologické újmě nalézt například odkazy na metodické pokyny pro provádění základního i podrobného hodnocení rizika ekologické újmy.

Ministerstvo uvádí také sekci nejčastější otázky spojené s problematikou zákona č. 167/2008 Sb., která však zatím zeje prázdnotou.

Česká Inspekce Životního Prostředí – Ekologická újma

http://www.cizp.cz/Ekologicka-ujma

ČIŽP jako jeden z nejvýznamnějších (ne však jediný) orgánů odpovědných za kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o ekologické újmě uvádí na svých stránkách výčet kompetencí ČIŽP, MŽP a dalších dotčených orgánů státní správy.

Dozvíte se zde možné výše pokut v případě správních deliktů, v budoucnu by se také měl začít plnit seznam zahájených řízení a evidence případů ekologické újmy.

Základní hodnocení rizik ekologické újmy

Mapové služby

Portál geografických dat TECHEM GeoData

http://geo.techem-pro.com

TECHEM GeoData
Portál TECHEM GeoData je nejefektivnější nástroj pro práci s mapovými podklady potřebnými pro dokumentování části C při zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy.

Umožňuje zjištění vzdálenosti k nejbližším chráněným územím pomocí jediného kliknutí. Integruje mapové podklady Agentury Ochrany Přírody a Krajiny České Republiky (AOPK ČR), Hydroekologického informačního systému (HEIS VÚV) a DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD). Na portálu naleznete mimo jiné:

  • Významné vodní toky
  • Zranitelné oblasti
  • Povrchové vody vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů
  • Vodárenské nádrže
  • Hydrogeologické rajony
  • Ochranná pásma vodních zdrojů
  • Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody
  • Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod
  • Hydrologické členění - Povodí IV. řádu
  • Záplavová území pětileté vody

Národní geoportál INSPIRE

http://geoportal.gov.cz

Jedna z doporučených mapových služeb pro určení GPS souřadnic místa provozní činnosti pro hodnocení rizika ekologické újmy (viz metodický pokyn MŽP).

Katastr nemovitostí

http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Jedna z doporučených mapových služeb pro určení GPS souřadnic místa provozní činnosti pro hodnocení rizika ekologické újmy (viz metodický pokyn MŽP).

MapoMat

http://mapy.nature.cz

Mapová služba Agentury ochrany přírody a krajiny České Republiky, uvedená v metodickém pokynu jako jeden z nástrojů pro určení některých environmentálních charakteristik v místě provozní činnosti.

Hydroekologický Informační Systém VÚV TGM (HEIS)

http://heis.vuv.cz

Mapová služba Výzkumného ústav vodohospodářského T.G.Masaryka, uvedená v metodickém pokynu jako jeden z nástrojů pro určení některých environmentálních charakteristik v místě provozní činnosti.

Vodohospodářský Informační Portál

http://voda.gov.cz/portal/cz

Portál Ministerstva Zemědělství, užitečný zejména díky svému seznamu vodních nádrží, jejichž povolený objem vzduté nebo akumulované vody přesahuje 1 000 000 m3.

Internetový zobrazovač geografických armádních dat (IZGARD)

http://izgard.cenia.cz

Jedna z mála možností, jak zjistit topografické poměry území bez nutnosti měření přímo v terénu.

Ostatní

Seznam nebezpečných odpadů

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/100313701.html

Seznam nebezpečných odpadů v rámci portálu eAGRI, zaštítěného Ministerstvem Zemědělství.