Koho se týká hodnocení rizik ekologické újmy

Zemědělců, spaloven, skládek, čistíren odpadních vod, energetických závodů, podniků těžkého průmyslu, chemických laboratoří, zpracovatelů odpadů a provozovatelů recyklačních linek, přepravců nebezpečných látek, bioplynových stanic, provozovatelů vodních elektráren, vodních nádrží a rybníků, stavebních společností, čerpacích stanic pohonných hmot a řady dalších provozovatelů činností a zařízení.

Pokud provozujete některou z činností v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb. (viz tabulka níže), máte povinnost zpracovat alespoň základní hodnocení rizik ekologické újmy. Podle jeho výsledku vám pak mohou vzniknout další povinnosti.

Činnosti podléhající povinnosti zpracovat základní hodnocení rizik ekologické újmy

Popis činnosti podle přílohy č.1 zákona č. 167/2008 Sb. Rozhodné legislativní předpisy Příklady - typická činnost/zařízení
1 Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů Energetika, těžký průmysl, nakládání s odpady, živočišná výroba, potravinářství
2 Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu § 14 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů Skládky, čistírny odpadních vod, spalovny, recyklační linky, peletárny, kompostárny, sběrny odpadů, rekultivační činnost
3 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Čistírny odpadních vod
4 Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu § 8 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Sanační činnosti
5 Odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Energetika, těžký průmysl, zemědělská činnost
6 Odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Zemědělská činnost
7 Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
8 Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Vodní nádrže, rybníky, vodní elektrárny a jiná vodní díla
9 Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu § 39 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Zemědělská činnost, těžký průmysl, stavební činnost, zpracování odpadů, bioplynové stanice, čerpací stanice pohonných hmot
10 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi), přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, § 2 odst. 2 písmeno g) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, § 2 odst. 2 zákona č. 120/2002 Sb. o biocidech, § 44a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Chemická výroba, chemické, analytické a toxikologické laboratoře, čerpací stanice pohonných hmot, zemědělská činnost
11 Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, vyhláška č. 17/1966 Sb. o leteckém přepravním řádu, zákon č. 61/2000 Sb. o námořní plavbě a další
12 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu zákon č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů Zemědělská činnost, výzkum v oblasti zemědělství, léčiv a biologie
13 Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku § 53 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
14 Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (od 1.9.2012 nahrazen zákonem č. 201/2012 Sb.) Těžký průmysl, energetika, spalovny, skládky
15 Nakládání s těžebním odpadem zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
16 Provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle jiného právního předpisu zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů