Obecné podmínky používání portálu TECHEM EcoDamage

 1. Tyto obecné podmínky stanoví pravidla pro získávání a používání informací umístěných na internetovém portálu ekologicka-ujma.techem-pro.com uživateli sítě internet.
 2. Na internetovém portálu ekologicka-ujma.techem-pro.com, dále jen „portál“, jsou umísťovány informace významné pro orientaci v zákonu č. 167/2008 Sb. a souvisejících předpisech, které jsou uspořádané do formy informačního systému. Není-li těmito obecnými podmínkami nebo dalšími zvláštními podmínkami provozovatele tohoto portálu stanoveno jinak, je přístup k informacím na portálu bezplatný.
 3. Provozovatelem portálu podle čl. I/2 těchto obecných podmínek je obchodní společnost TECHEM CZ, s.r.o., IČ 61852121, se sídlem: Ondříčkova 1300/48, 130 05, Praha 3; dále jen "provozovatel". Není-li zákonem nebo těmito obecnými podmínkami stanoveno jinak, je tato obchodní společnost zároveň subjektem všech práv, vyplývajících z duševního vlastnictví k portálu podle čl. I/2 těchto podmínek a k informacím, jež jsou jeho součástí.
 4. Provozovatel čerpá při sběru informací, umístěných na portálu výhradně z osvědčených zdrojů, které jsou obecně považovány za spolehlivé. Těmito zdroji se rozumí zejména texty platných legislativních předpisů, metodických pokynů orgánů státní správy a informace zveřejňované na internetových stránkách veřejných výzkumných a správních institucí financovaných ze státního rozpočtu. Další informace zveřejňované na portálu vychází z odborných zkušeností provozovatele.
 5. Zveřejnění informací na portálu nemá povahu žádného právního či jiného obdobného úkonu, směřujícího ke vzniku jakéhokoliv právního vztahu mezi uživatelem sítě internet a provozovatelem. V tomto smyslu neodpovídá provozovatel za správnost a úplnost těchto informací, ani za jakékoliv případné škody, vzniklé uživatelům sítě internet v příčinné souvislosti s použitím informací uvedených na portálu.
 6. Odpovědnost provozovatele za škody, způsobené zveřejněním takových informací, které se neoprávněně dotýkají dobrého jména a pověsti jiných osob, nebo jimiž je naplněna některá ze skutkových podstat nekalé soutěže, není ustanovení odst. č. 5 těchto obecných podmínek nikterak dotčena.
 7. Pořizování rozmnoženin portálu, včetně informací na portálu umístěných, jejich změny a úpravy a jejich rozšiřování bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je neoprávněným zásahem do jeho práv, vyplývajících z jeho duševního vlastnictví k příslušnému informačnímu systému a je tudíž zakázáno. Tímto ustanovením těchto obecných podmínek není nijak dotčeno právo uživatele sítě internet pořídit si kopii příslušné části portálu pro svou osobní potřebu.
 8. Přístup k portálu může být ze strany provozovatele zcela nebo zčásti vázán na poskytnutí některých identifikačních údajů o uživateli sítě internet, které mají povahu osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž poskytnutím těchto údajů zároveň subjekt poskytuje svůj výslovný souhlas se zpracováním daných údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.
 9. Provozovatel je povinen osobní údaje poskytnuté podle čl. I/8 těchto obecných podmínek zpracovávat a bezpečně uchovávat plně v souladu s podmínkami stanovenými dle zák. č. 101/2000 Sb.
 10. Provozovatel je oprávněn činit opatření k průběžné aktualizaci poskytnutých osobních údajů.
 11. Provozovatel je povinen na žádost příslušného uživatele sítě internet informovat tohoto uživatele o druhu a rozsahu osobních údajů, které o tomto uživateli uchovává ve svém informačním systému.
 12. Provozovatel čestně prohlašuje, že jakékoliv další údaje poskytnuté uživatelem sítě internet, které nejsou osobními údaji ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., neposkytne bez předchozího výslovného souhlasu příslušného uživatele sítě internet třetí straně, s ohledem na čl. I/13 těchto obecných podmínek a s výjimkou následujících třetích stran:
  1. subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů (např. zák. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činností, v platném znění) a za podmínek stanovených takovými předpisy, jako státním orgánům, soudům, soudním exekutorům, apod.,
  2. subjektům, které se správcem tvoří podnikatelské či obchodní seskupení, tedy zejména dceřiným společnostem či mateřské společnosti správce, a dále subjektům, jenž jsou dceřinými či mateřskými společnostmi těchto subjektů.
 13. Odpovědi na dotazy uživatelů sítě internet, které byly na základě dohody mezi oběma stranami poskytnuty bezplatně, se po zobecnění umísťují ve veřejně přístupné části portálu, ostatní odpovědi se doručují výhradně jen na e-mailové adresy příslušných uživatelů sítě internet.
 14. Copyright (2012) TECHEM CZ, s.r.o. - všechna práva vyhrazena. Materiály společnosti TECHEM CZ, s.r.o. nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
 15. Tyto obecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem svého zveřejnění na internetovém portálu provozovatele.

za TECHEM CZ, s.r.o.
Ing. Milan Maxa, jednatel